Skip navigation

Tag Archives: Theorising Wales

Victor in Wales

Victor in Wales

THEORISING WALES

 

Call for papers

Theorising Wales: Gender, Culture and Politics

International Conference, 12-14 July 2010

CREW (Centre for Research into the English Literature and Language of Wales)

C-SCAP (Centre for the Study of Culture and Politics)

GENCAS (Centre for Research into Gender, Culture and Society)

In collaboration with the Richard Burton Centre, all at Swansea University

Keynote speakers:

Simon Brooks (Cardiff University)

Glenn Jordan (University of Glamorgan)

Gerardine Meaney (University College Dublin)

Chris Weedon (Cardiff University)

Daniel Williams (Swansea University)

Wales is a multiplicity of ideas, visions and imaginings from within and without. Different forms of politics appeal to and promise different versions of Wales. Literature (in both languages) writes and rewrites dozens more. Histories contest them. And the varieties of everyday lives of people in Wales, their labour, leisure, dreams and anxieties always exceed the capacity of any scholar, writer or government minister to catch and contain them.  

A range of theoretical approaches which address issues of gender, language, race, sexuality, (post)colonialism and (post)nationalism have begun to enrich and contest our concepts of nation and culture.  This conference seeks to further the theorisation of Wales and Welsh cultural studies and cultural politics and to encourage reflection and self-reflexivity in the theories we adopt and adapt.  The value and challenges of post-national and transnational models will also be interrogated. Papers which discuss the potential and problems of moving beyond nation-based theories are welcome.

Themes of papers might include:

Writing Wales (Post)colonial Wales Beyond the nation? Nation and Gender Family Wales Gender and history Languages in Wales 

Consuming Wales Digital Wales Singing Wales Welsh economies Ideologies of Wales  Wales and/on TV Queering Wales

Religious Wales Governing Wales Filming Wales Sporting Wales Virtual geographies England’s Wales Wales in the world

Welsh capitalism Welsh socialism Metropolitan/rural Wales Imaging Wales Cultural economies   Cultural policies Tourist Wales 

Creative Wales, Imperial Wales 

Please submit abstracts (400 words) to theorisingwales@swansea.ac.uk by Monday 4 January 2010.  Papers may be submitted and delivered in Welsh or in English.

Organisers Kirsti Bohata (k.bohata@swan.ac.uk), Alan Finlayson (a.finlayson@swan.ac.uk) and Brigid Haines (b.haines@swan.ac.uk),

The conference will be held at the University of Wales Conference Centre, Newtown, Mid-Wales http://www.wales.ac.uk/defaultpage.asp?page=e3000

Conference Website in Welsh – http://www.swansea.ac.uk/CREW/Cymraeg/Cynhadleddau/DamcaniaethuCymru/

Conference Website in English –  http://www.swansea.ac.uk/CREW/Conferences/TheorisingWales/

 

Galw am bapurau

Damcaniaethu Cymru: Rhyw, Diwylliant a Gwleidyddiaeth

Cynhadledd ryngwladol, 12-14 Gorffennaf 2010

CREW (Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru)

C-SCAP (Canolfan Astudio Diwylliant a Gwleidyddiaeth)

GENCAS (Canolfan Ymchwil Rhyw, Diwylliant a Chymdeithas)

mewn cydweithrediad â Chanolfan Richard Burton, i gyd ym Mhrifysgol Abertawe

Siaradwyr

Simon Brooks (Prifysgol Caerdydd)

Glenn Jordan (Prifysgol Morgannwg)

Gerardine Meaney (Coleg Prifysgol Dulyn)

Chris Weedon (Prifysgol Caerdydd)

Daniel Williams (Prifysgol Abertawe)

Mae Cymru yn frith o wahanol syniadau, gweledigaethau a llawn dychymyg y tu mewn a’r tu allan. Mae gwahanol fathau o wleidyddiaeth yn apelio at wahanol fersiynau o Gymru ac yn arddel gwahanol fersiynau o Gymru. Mae llenyddiaeth (yn y ddwy iaith) yn ysgrifennu ac yn ailysgrifennu llawer mwy. Mae hanes yn eu herio. Ac mae’r amrywiaethau o fywydau bob dydd pobl yng Nghymru, eu gwaith, hamdden, breuddwydion a phryderon bob amser yn mynd yn drech na gallu unrhyw ysgolhaig, ysgrifennydd neu weinidog llywodraeth i’w dal a’u cynnwys. 

Mae ystod o ddulliau damcaniaethol sy’n mynd i’r afael â materion rhyw, iaith, hil, rhywioldeb, (ôl)wladychiaeth ac (ôl)genedlaetholdeb wedi dechrau cyfoethogi a herio ein cysyniadau o genedl a diwylliant.  Mae’r gynhadledd hon yn ceisio ymhelaethu ar ddamcaniaethu Cymru ac astudiaethau diwylliannol Cymru a gwleidyddiaeth diwylliannol ac annog myfyrdod ar y damcaniaethau rydym yn eu mabwysiadu ac yn eu haddasu.  Fe fydd gwerth y modelau ôl-genedlaethol a thraws-genedlaethol yn cael eu tafoli.  Croesewir papurau a fydd yn trafod potensial a pheryglon yr ymdrechion presennol i fentro y tu hwnt i ffiniau theoriau yn seiliedig ar y cysyniad o genedl.

Gallai themâu’r papurau gynnwys:

Cymru’n Ysgrifennu  Cymru (ôl)wladychol Tu hwnt i ‘genedl’ Cenedl a Rhyw

Teulu Cymru Rhyw a hanes Iaith yng Nghymru Defnyddio Cymru

Cymru Ddigidol Canu Cymru Economïau Cymru Ideolegau Cymru

Cymru ac / ar y teledu Cymru Hoyw Cymru Grefyddol Llywodraethu Cymru

Cymru Byd Ffilm Cymru Byd Chwaraeon Rhith ardaloedd Cymru a Lloegr

Cymru yn y byd Cyfalafiaeth Cymru Sosialaeth Cymru Cymru fetropolitanaidd / wledig

Delweddu Cymru Economïau a pholisïau diwylliannol Cymru Dwristiaidd  Cymru Greadigol 

Cymru Imperialaidd 

Cyflwynwch grynodebau (400 o eiriau) i theorisingwales@swansea.ac.uk erbyn dydd Llun 4 Ionawr 2010.  Gellir cyflwyno ac anfon papurau naill ai yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Trefnwyr Kirsti Bohata (k.bohata@swan.ac.uk), Alan Finlayson (a.finlayson@swan.ac.uk) a Brigid Haines (b.haines@swan.ac.uk),

Cynhelir y gynhadledd yng Nghanolfan Gynadledda Prifysgol Cymru, y Drenewydd, Canolbarth Cymru http://www.wales.ac.uk/defaultpage.asp?page=e3000

 

Posted here by Glenn Rikowski

The Flow of Ideas: http://www.flowides.co.uk

Victor Rikowski – The Ockress: http://www.theockress.com